administrator

Misja Klubu Integracji Europejskiej

Celem Klubu jest integracja środowiska biznesu w jednoczącej się Europie. Europie będącej wyzwaniem. Europie, za którą trzeba nadążyć, gdyż bezustannie się zmienia. To wyzwanie także dla środowiska biznesu.

 

Skuteczność, konkurencyjność – te wyzwania w świecie biznesu pozostają niezmienne. Ale już nie to samo znaczą. A do tego dziś nie wystarczy być twardym. Etyka w biznesie, społeczna odpowiedzialność biznesu – to nie mogą być dziś dla nas puste pojęcia. Tak, jak ekologia, zrównoważony rozwój. Są też warunkiem zaufania do środowiska, które jest mu niezbędne, aby być uznanym za podmiot. Aby mieć realne prawo głosu i współdecydowania o kierunku tych zmian. Drugim warunkiem jest solidarność środowiska.

 

Nadążyć, zrozumieć, czynnie współtworzyć nową Europę i budować społeczne zaufanie do środowiska – to nasze cele. Ale nie tylko. Nasz sukces to sukces naszych firm. Wzajemnie się wspierając, wymieniając doświadczenia i promując możemy się doń przyczynić. W tym też Klub może być pomocny i stawia sobie konkretne cele. Realizować je chcemy wspólnie, razem. Wspólnie, razem poszukując najlepszych środków, aby ten cel osiągnąć.

 

Uczyć się, jak skorzystać z szans. Z otwierających się rynków. Z funduszy europejskich… Jak radzić sobie z zagrożeniami. Z rosnącą konkurencją. Z koniecznością dostosowania się do nowych europejskich regulacji…

 

To nakłada na nas warunki.

 

● Zasadę zrównoważonego rozwoju będziemy propagować, ale i stosować do siebie.

 

● Kierować się będziemy w codziennym postępowaniu zasadą równości bez względu na płeć, wyznanie, kolor skóry, narodowość czy orientację seksualną i propagować tę zasadę w środowisku.

 

● Działać będziemy na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych, zarówno w środowisku biznesu, jak i wewnątrz naszych firm.

 

● Wszelkie kodeksy etycznego postępowania najpierw stosować do siebie.

 

● Sprostać konkurencji, przetrwać na rynku i rozwijać nasze firmy.

 

A jak będziemy działać?

 

● Organizować będziemy spotkania klubowe poświecone tej tematyce. Prowadzić szkolenia i seminaria. Wydawać własne publikacje. Ale też jak najczęściej robić to we współpracy z innymi. Instytucjami europejskimi, ale i krajowymi. Współpracować z tak zwanym trzecim sektorem. A także z tymi, którzy z pozoru stoją po drugiej stronie barykady, czyli związkami zawodowymi. Bo tak będzie skuteczniej. Bo tak robimy od razu duży krok, jeśli idzie o zamierzone cele.

 

● Ale będziemy też prowadzić bardziej praktyczną działalność dotyczącą już samych naszych firm. Kojarzyć oferty gospodarcze. Udzielać rekomendacji klientom. Angażować się w programy gospodarcze służące promocji i budowaniu zaufania do naszych firm.

 

● Firmy tworzą ludzie i dlatego działać też będziemy na rzecz ich wszechstronnego rozwoju. Tematyka spotkań klubowych obejmować będzie nie tylko sprawy biznesowe, ale i kulturalne, sportu i rekreacji. Związane z tym imprezy organizowane będą na tych samych zasadach, co i inne.

 

● Dzisiejszy świat to świat Internetu. Nie bardzo możemy już sobie wyobrazić ten świat przed. Będzie on nam służyć do zamieszczania informacji o naszej działalności, publikacji, wymiany myśli. Stanowić integralną część tego, co robimy.

 

Magazyn przedsiębiorcy
Magazyn Auto Moto Styl
Magazyn Twarze Biznesu