administrator
Ewa Bednarek-Wojtal, Kancelaria Bednarek i Wspólnicy

Obowiązkowa dematerializacja akcji coraz bliżej!
alert prawny

Z dniem 1 marca 2019 r. weszła w życie istotna nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: k.s.h.) wprowadzająca szereg zmian w ramach tzw. pakietu MŚP mającego na celu wprowadzenie uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.   W ramach nowelizacji ważnym zmianom uległ przepis art. 202 k.s.h. w zakresie rezygnacji jedynego lub ostatniego członka zarządu z pełnionej funkcji. W myśl art. 202 ust. 6 k.s.h. w przypadku, jeśli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników.


Kancelaria Bednarek i Wspólnicy

Zgodnie z dodanym art. 202 § 6 k.s.h. ostatni lub jedyny członek zarządu składający wspólnikom oświadczenie w przedmiocie rezygnacji z pełnionej funkcji jest dodatkowo obowiązany do jednoczesnego zwołania zgromadzenie wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Warto zauważyć, iż wspomniane uprawnienie zostało przyznane rezygnującemu członkowi zarządu na podstawie art. 2331  k.s.h. Wobec powyższego wskazać należy, iż w celu skutecznej rezygnacji przez ostatniego lub jedynego członka zarządu z pełnionej funkcji niezbędne będzie jednoczesne zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników. Oświadczenie w przedmiocie rezygnacji z pełnionej funkcji musi zaś zostać załączone do zaproszenia na to zgromadzenie wspólników. Warto przy tym zauważyć, iż ustawodawca dopuszcza możliwość odmiennej realizacji obowiązku dotyczącego zwołania zgromadzenia. Dotyczy to przypadków, gdy umowa spółki reguluje materię powoływania członków zarządu w inny, niż przewidziany w kodeksie spółek handlowych, sposób, np. przyznając takie uprawnienie radzie nadzorczej bądź też wskazując, iż określeni wspólnicy mogą wybrać jednego lub więcej członków zarządu.

 

Należy mieć również na uwadze, iż dla skuteczności złożenia oświadczenia o rezygnacji z funkcji przez członka zarządu ma nie tylko obowiązek jednoczesnego zwołania zgromadzenia wspólników wraz ze składanym oświadczeniem, ale także termin tego zgromadzenia.

 

W świetle art. 202 § 6 k.s.h. rezygnacja z pełnionej funkcji przez jedynego lub ostatniego członka zarządu spółki jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników. Wprowadzenie takiej regulacji de facto ustanawia co najmniej dwutygodniowy okres wypowiedzenia, z upływem którego rezygnacja stanie się skuteczna. Zgodnie bowiem z art. 238 k.s.h. zgromadzenie wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W każdym jednak przypadku konieczna jest uprzednia analiza umowy spółki, albowiem może ona przewidywać dłuższy niż ustawowy termin dwóch tygodni, na zawiadomienie wspólników o zgromadzeniu.

 

Celem wprowadzonej nowelizacji jest przede wszystkim zabezpieczenie interesów spółki poprzez zagwarantowanie, że wszyscy wspólnicy pozyskają informację o rezygnacji jedynego lub ostatniego członka zarządu z wyprzedzeniem, co umożliwi im podjęcie stosownych działań zmierzających do zapewnienia ciągłości działania spółki i zapobiegnięcia sytuacji, w której zarząd spółki będzie całkowicie nieobsadzony. Jednocześnie warto podkreślić, iż taka procedura prowadzi także do zabezpieczenia wierzycieli, albowiem brak zarządu wielokrotnie stanowi istotne utrudnienie w dochodzeniu należności od dłużnej spółki. Z drugiej zaś strony w doktrynie pojawiły się krytyczne głosy twierdzące, iż wprowadzone zmiany przepisów ograniczają uprawnienia członków zarządu do rezygnacji z pełnionej funkcji, albowiem zostają oni zmuszeni do piastowania funkcji przez określony czas wbrew swojej woli, tj. do dnia następującego po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników.

 

Ewa Bednarek-WojtalPartner Zarządzający

Kancelaria Bednarek-Wojtal i Wspólnicy sp.k.

 

 


Magazyn przedsiębiorcy
Magazyn Auto Moto Styl
Magazyn Twarze Biznesu