administrator

Regulamin Klubu Integracji Europejskiej

 

Klub Integracji Europejskiej zrzesza firmy z różnych sektorów i branż, a jego celem jest promocja przedsiębiorstw oraz integracja środowiska biznesowego w jednoczącej się Europie.

 

1. Klub jest otwarty, przystąpić do niego może każda osoba prawna bądź fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą.

2. Każdy Członek Klubu może na równych prawach uczestniczyć w jego pracach.

 

3. Klub jest apolityczny.

 

4. Członkowie Klubu mają prawo do korzystania ze wsparcia Klubu w swych działaniach. Zobowiązują się też i mają prawo oczekiwać wsparcia ze strony innych członków Klubu.

 

5. Członkowie Klubu mają prawo zabierać głos w sprawach jego funkcjonowania i współdecydować o jego programie działania.

6. Członkowie Klubu mają prawo do korzystania z pakietu usług, który stanowi załącznik do regulaminu.

 

7. Uczestnictwo we wszystkich imprezach organizowanych przez Klub jest dla jego Członków nieodpłatne. Wyjątkiem są spotkania poza Warszawą, w przypadku których uczestnicy mogą być obciążeni kosztami związanymi z zakwaterowaniem i dojazdem.

 

8. Każdy Członek Klubu otrzymuje też wystawioną na swoją firmę kartę członkowską, uprawniającą do wejścia na imprezy organizowane bądź współorganizowane przez Klub, które mają charakter zamknięty.

 

9. Karta członkowska pełni zarazem rolę karty rabatowej w Programie Rabatowym Klubu.

 

10. Warunkiem przystąpienia do Klubu jest złożenie deklaracji członkowskiej.

 

11. Za datę przystąpienia do Klubu przyjmuje się dzień złożenia deklaracji członkowskiej.

 

12. Firma przystępująca do Klubu Integracji Europejskiej zobowiązuje się do uiszczania corocznej opłaty w zależności od wybranego pakietu usług w wysokości: trzech tysięcy złotych netto za Członkostwo Standard lub sześciu tysięcy złotych netto za Członkostwo Premium lub dwunastu tysięcy złotych netto za Członkostwo Diamentowe.

 

13. Działania promocyjne oferowane w ramach tego pakietu usług podejmowane będą przez Administratora Klubu dopiero po wpłynięciu opłaty.

 

14. Przedłużenie członkostwa następuje automatycznie. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Klubie, firma członkowska zobowiązana jest dostarczyć na piśmie oświadczenie w tej sprawie Administratorowi Klubu nie później niż na miesiąc przed upływem roku od złożenia deklaracji lub jej automatycznego przedłużenia.

 

15. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia karty członkowskiej wystawienie jej duplikatu wiąże się z opłatą 50 złotych netto.

16. W przypadku ustania członkostwa w klubie należy zwrócić kartę członkowską. W przypadku niezwrócenia karty firma zostanie obciążona kwotą pięćdziesięciu złotych netto.

 

17. Każdy Członek Klubu udostępni adres lub adresy mailowe do przesyłania korespondencji z informacjami o działalności Klubu i jego członków, podając je w załączniku do deklaracji członkowskiej.

 

18. Każdy Członek Klubu jest zobowiązany umieścić na swojej stronie internetowej logo Klubu, wraz z linkiem do strony internetowej Klubu: www.kie.biz.pl.

 

19. Na wniosek innych Członków Klubu administrator ma prawo wykluczyć z jego grona Członka, na którym ciążą zarzuty naruszania zasad etyki.

 

20. Administratorem Klubu jest Europejskie Forum

 

Przedsiębiorczości. Zobowiązany jest on do świadczenia członkom Klubu usług oferowanych im w ramach wykupionego przez nich pakietu.

21. Klub ma siedzibę w Warszawie. Obszarem jego działania jest Polska i cała Europa.

 

22. Administratorem danych osobowych jest Europejskie Forum Przedsiębiorczości Sp. z o.o., działający pod marką Klub Integracji Europejskiej, ul. Kaliska 17, lok. 42, 02-316 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji w/w celów. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz możliwość ich poprawiania.

 

 

regulamin klubu do pobrania w pdf (kliknij) 

 

Magazyn przedsiębiorcy
Magazyn Auto Moto Styl
Magazyn Twarze Biznesu